Hoitotiimi Helmen omavalvontasuunnitelma

1. Kotihoitoa ohjaava toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksemme on tarjota laadukasta ja kiireetöntä sairaanhoitoa ja hoivaa asiakkaiden koteihin heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Hoitoideologianamme on tukea asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotihoitomme tukee asiakkaan kotona selviytymistä yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella. Yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaita tuetaan oman elämänsä hallintaan hyödyntämällä asiakkaan olemassa olevia voimavaroja.

Toimintamme kulmakivet
 • Aito auttamisen ja huolenpidon halu
 • Empaattisuus ja aito myötäeläminen
 • Laadukas hoitotyö ja ystävällinen palvelu
 • Asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyys

Kotihoidon toimintaa ohjaavat arvot:

Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus
 • kaikkia asiakkaita hoidetaan ja kohdellaan samanarvoisesti
 • asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa omaa hoitoonsa
 • kotihoito työyhteisönä on tasapuolinen ja siellä vallitsee Hyvä meininki =)
Luottamus ja turvallisuus
 • asiakkaat luottavat kotihoitoon
 • asiakas kokee olonsa turvalliseksi kotona ja omahoitajuus toimii
 • työntekijät noudattavat toiminta-ja turvallisuusohjeita
Osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen ja lisääminen
 • halu kehittää itseään ja ammattitaitoaan sekä pysyä ajan tasalla
 • oman tiedon, osaamisen ja taidon jakaminen työyhteisölle
 • kiinnostus ja arvostus omaa ammattia kohtaan
Voimavaralähtöinen kuntouttava työote
 • asiakkaita ohjataan, neuvotaan ja kannustetaan omatoimisuuteen
 • huomioidaan asiakkaan omat voimavarat kaikessa toiminnassa ja aktivoidaan asiakasta tekemään mahdollisimman paljon itse
 • asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla

2. Omavalvontasuunnitelma

Vuonna 2009 aloittanut Hoitotiimi Helmi Oy tuottaa terveyttä edistävää ja asiakaslähtöistä terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä perinteistä kotipalvelua asiakkaiden koteihin.

Toimintamme tavoitteena on asiakkaan optimaalinen toimintakyky sekä hyvä elämänlaatu.
Hoitotyötämme ohjaavat kansalliset hoitotyön suositukset, ammattieettiset ohjeet sekä muut sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat säädökset ja ohjeet.

Omavalvontasuunnitelman päivityksestä vastaavat toimitusjohtaja Pia Meskanen. Päivitys tapahtuu kahden kuukauden välein.

Näemme hoitamisen lähimmäisen rakkautena, uskoa ja toivoa välittävänä ihmissuhteena.

Hoitaminen on elämän varjelemista ja edistämistä, kärsimyksen lievittämistä. Sen tarkoituksena on edistää ihmisen olemassaoloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hoitotyömme on terveyttä edistävää ja ylläpitävää toimintaa, sairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä kärsimysten lievittämistä hoitotyön moninaisin keinoin. Terveyden ymmärrämme laajasti, ei vain henkisenä ja fyysisenä terveytenä, vaan myös hyvän olon tunteena, uskona ja toivona.

Tavoitteenamme on tehdä hoitotyötä, joka tukee asiakasta näkemään omat mahdollisuutensa ja voimavaransa terveyden ja itsenäisyyden edistämiseen sekä elämänhallintaan. Hyvällä hoidolla autamme ja tuemme asiakasta jokapäiväisissä elämisen toiminnoissa ja yhteydenpidossa omaan ympäristöönsä.

Hyvä hoitotyö perustuu aitoon, vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa.
Hoitamiseen liittyy aito luottamus ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan sekä kyky asettua toisen asemaan.

3. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute

Asiakastyytyväisyyskyselyllä mittaamme myös hoitotyön laadun tasoa vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyselyn suorittaa ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi terveysalan opiskelija. Käytössämme on myös reklamaatio- ja positiiviset palautteet-vihko, joita käymme säännöllisesti henkilökunnan kanssa läpi ja käymme läpi toimintatapojamme. Saamme myös paljon välitöntä palautetta asiakkailta ja omaisilta, joita käydään läpi viimeistään viikkopalavereissa. Palautteet auttavat meitä kehittymään, joten niihin kannustetaan.

4. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

5. Henkilöstö

Hoitotiimi Helmen henkilöstö löytyy Henkilökunta-välilehdeltä

6. Toimitilojen ja koneiden/laitteiden kuvaus

Toimitilamme sijaitsevat Valkeakosken keskustassa, Apiankadulla. Toimitilassa sijaitsevat toimistotilat lukittuine arkistoineen ja lääkekaappeineen.

Hoitotiimi Helmellä on kolme logollista autoa työkäytössä ja kaikilla hoitajilla omat hoitokassit pakollisine sisältöineen. Kaikilla on omat suojatakit käytössä. Hoitovälineet pyritään pitämään aina uusimpien tuulien mukaisina ja ehdottoman toimivina ja siisteinä. Jokaisella työntekijällä on myös oma työpuhelin sekä tabletti, jonka avulla myös tapahtuu asiakaskäyntien kirjaaminen Fastroin Hilkka-ohjelmaan.

Siistijöillä on omat puhtaat siivousvälineet käytössä, toiveesta käytetään asiakkaan omia. Siivousliinat pestään joka käyttökerran jälkeen pesukoneessa ja siivousvälineet ovat kunnossa. Siistijöillä on selvät ohjeistukset liinojen värikoodeista (millä pestään wc, millä pyyhitään pölyt jne.). Raskaat siivouspaikat tehdään aina parityönä, kevyemmät yksin.

7. Asiakasturvallisuus

Viikottaiset palaverit ovat osa laadukkaan ja turvallisen hoidon varmistamista. Kehityskeskustelut järjestetään puolivuosittain ja kuuntelemme henkilökunnan toiveita mahdollisista koulutuksista ja kehittämisideoista. Nämä pyritään totetuttamaan. Pyrimme myös siihen, että henkilökunta arvioi jatkuvasti omaa työskentelyään ja siten oppii ja kehittyy työssään.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen pyydämme asiakkaalta (mahdollisesti myös omaisten mielipidettä) palautetta koskien hänen hoitoonsa.
Säilytämme asiakastiedot noudattaen asiakirjojen lainsäädäntöä.

Hoitotiimi Helmessä on myös pelastussuunnitelma. (LIITE 1)

8. Asiakkaan asema ja oikeudet

Toimintamme perusteena on asiakaslähtöisyys. Kotihoitomme tukee asiakkaan kotona selviytymistä tämän yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella. Asiakkaalle tehdään hoito-ja palvelusuunnitelma ja se määrittelee, miten hoito toteutetaan. Kotihoidon sisällöstä sovitaan palvelujen kartoituksen pohjalta. Kartoituksen tekee palveluohjaaja. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Myös omainen voi olla paikalla. Tässä yhteydessä kotipalveluohjaaja nimeää myös omahoitajan asiakkaalle. Hoito- ja palvelusopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, jossa käy ilmi palvelun sisältö, käytettävä aika ja palveluiden hinnasto.

Asiakkaita tuetaan oman elämänsä hallintaan hyödyntämällä asiakkaan olemassa olevia voimavaroja. Myös erilaiset tukipalvelut otetaan asiakkaalle käyttöön, mikäli siihen on tarve (ateriapalvelu, pyykkipalvelu jne.) Asiakas saa myös ”Tervetuloa Helmen asiakkaaksi-kirjeen” (LIITE 2) sekä tarvittavat yhteystiedot (omahoitaja, muut tarv.tiedot). Asiakas saa vaikuttaa palveluiden sisältöön ja käytettävään aikaan hoitosuhteen aikana, teemme näin tapahtuessa uuden hoito- ja palvelusopimuksen. (LIITE 3), tai siivoussopimuksen (LIITE 4)

Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus, jota noudatamme huolella. Kaikki työntekijämme, mukaan lukien opiskelijat, allekirjoittavat vaitiolovelvollisuuslomakkeen. (LIITE 5)

9. Palvelun asiakastyön laadun varmistaminen

Työyhteisön toimintaa ohjaa selkeät työ-ja toimintaohjeet. Käytössä on perehdytyskaavake ja ”Tervetuloa Helmeksi”-kirje, uuden työntekijän tullessa työhön (LIITE 6). Nämä takaavat hyvän laadun ja turvallisuuden hoitotyössä. Myös yrityksen tavoitteet ja visiot ovat henkilökunnan tiedossa ja yhdessä niitä kohti menemme säännöllisesti arvioiden tavoitteiden saavuttamisen. Vaadimme henkilökunnalta kunnioittavaa, sydämellistä ja empaattista asiakkaiden kohtelua ammattitaidolla aina ja poikkeuksetta. Hoitohenkilökunnalta löytyy ajantasalla oleva ensiapukoulutus. Ystävällinen ja iloinen asenne on tärkeä osa hoitoa. Tämän vuoksi henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti.

10. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen

Asiakkaalla on aina omahoitaja nimettynä. Omahoitaja pääsääntöisesti pitää yhteyttä omalääkäreihin, julkiselle puolelle tai ykistyiselle. Asiakas itse määrittelee, kumpi puoli on hoitava taho. Teemme hyvin paljon yhteistyötä terveyskeskuksen avopuolen, vuodeosastojen ja muistikeskuksen kanssa.

Lääkehuolto on tarkoin ohjeistettu (LIITE 7).

11. Asiakastietojen käsittely

Henkilökunnan käytössä on sähköinen asiakastietojärjestelmä Hilkka, josta löytyy kaikki asiakasta koskeva tieto. Henkilökunta kirjaa asiakaskäynnit järjestelmään päivittäin. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään välittömästi, jos asiakkaan tilassa tulee muutoksia. Muulloin suunnitelma tarkistetaan 3 kuukauden välein. Henkilökunta seuraa ja arvioi aktiivisesti hoitosuunnitelmaa. Hoidon vaikutusta arvioidaan säännöllisesti, lisäksi hoitotyötä mitataan erilaisilla vaadittavilla mittareilla.

Kaikki paperiset, tuhottavat dokumentit tuhotaan huoltofirma Lassila&Tikanojan toimesta tietosuojaohjeiden mukaisesti. Oma silppuri on myös toimistolla käytössä.

12. Sähköisten järjestelmien asiakastietoturva

Käytössämme on sähköinen potilastietojärjestelmä Fastroi@Hilkka, jonne on pääsy vain Hoitotiimi Helmi OY:n henkilökunnalla. Järjestelmätoimittaja Fastroi OY vastaa toimittamansa järjestelmän järjestelmätietoturvasta kokonaisuudessaan. Järjestelmätietoturva on todennettu sertifioimalla Fastroi/Hilkka järjestelmä THL:n asiantuntijoiden toimesta. Kyseinen sertifikaatti löytyy täältä:

Asiakasrekisteritietoturva perustuu täten kahteen eri katsantokantaan:

 • Toimitetun järjestelmän ajantasaiseen tietoturvaan. Tästä vastaa Fastroi OY palvelutoimittajineen.
 • Järjestelmän käytön tietoturvaan. Tästä vastaa tässä tapauksessa Hoitotiimi Helmi OY.

Hoitotiimi Helmen henkilökunta on koulutettu sähköisten järjestelmän tietoturvalliseen käyttöön Parcnu yrityksen toimesta. Keskeisiä toimenpiteitä sähköisen potilasturvallisuuden osalta ovat:

 • Liikennöinti sähköisen järjestelmän osien välillä perustuu aina suojattuun yhteyteen. Avointa/salaamatonta verkkoa ei saa käyttää potilastietojen siirtoon.
 • Sähköiset järjestelmät pidetään lukittuna/suljettuna aina kun niitä ei käytetä.
 • Sähköiset järjestelmät suojataan salasanoilla, joka kytkeytyy päälle automaattisesti.
 • Sähköisten järjestelmien salasanat uusitaan säännöllisin väliajoin.
 • Sähköisen järjestelmän salasanoja ei saa tallentaa selaimen muistiin.
 • Salasanoissa käytetään yleistä vahvan salasanan tyypitystä.
 • Jokaisella sähköistä järjestelmää käyttävällä on oma henkilökohtainen tunnus ja salasana, jonka luovuttamisesta vastaa pääkäyttäjä.
 • Jokaisella sähköistä järjestelmää käyttävällä on pääsy vain hänelle kuuluviin tietoihin järjestelmässä. Tietojen rajauksesta vastaa pääkäyttäjä.
 • Sähköiset järjestelmät suojataan virustorjuntaohjelmilla.
 • Sähköisiä järjestelmiä ei saa käyttää muussa kuin työtarkoituksessa.
 • Sähköisten järjestelmien päivitykset sekä tietoturvaohjelmistojen päivitykset on tehtävä viipymättä.
 • Sähköisten järjestelmien tietoturvaskannaus on tehtävä säännöllisin väliajoin.
 • Sähköiset järjestelmät on säilytettävä lukituissa tiloissa ja näkymättömissä.
 • Sähköisen järjestelmän pääkäyttäjänä toimii toimitusjohtaja.
 • Sähköisen järjestelmän väärinkäytöksistä on ilmoitettava viipymättä pääkäyttäjälle.

13. Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi

Omavalvontasuunnitelman päivityksestä vastaa toimitusjohtaja Pia Meskanen. Päivitys tapahtuu kahden kuukauden välein.

LIITTEET

LIITE 1 Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma.
Noudatamme Apiankatu 3:n mukaista pelastussuunnitelmaa.

LIITE 2

Tervetuloa Hoitotiimi Helmen Asiakkaaksi -kirje

Olette lämpimästi tervetulleita Hoitotiimi Helmen palveluiden piiriin. Olemme vuodesta 2008 alkaen toimineet Valkeakoskella sekä lähikunnissa yksityisenä palveluntuottajina kotisairaanhoidon ja kotipalvelun saralla. Palvelumme valttikortteja ovat laadukas ja sydämellinen sairaanhoito- ja hoivatyö Asiakkaan ehdoilla ja Hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Työotteemme on kokonaisvaltainen, kuntouttava ja ammattitaitoinen. Omahoitajanne on ___________________________________________ ja Hänet tavoittaa puhelinnumerosta _______________________
Hoitotiimi Helmen päivystävä puhelin vastaa joka päivä klo 08-20 numerosta 040-704 93 69.
Laskutusasioissa vastaa toimitusjohtaja Meskanen Pia numerosta 040-968 43 40

Kiitos kun valitsitte meidät

LIITE 3 Hoito- ja palvelusopimus

Hoito- ja palvelusopimus PDF-tiedostona

LIITE 4 Siivoussopimus

HOITOTIIMI HELMI OY / SIIVOUSPALVELU

Avain:
Asiakkaan nimi:

Osoite:
Puhelin:

Heikentyneen toimintakyvyn vuoksi:

PALVELUN TARJOAJA:

HOITOTIIMI HELMI OY
Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI
PUH.040-7049 369, Y-tunnus 2226632-8

Helmen perussiivous sisältää:
 • imurointi
 • mattojen vienti ulos
 • lattioiden pyyhintä
 • pölyjen pyyhintä näkyvien tasojen päältä
 • wc:n pesu (pönttö ja lavuaari tasoineen, hanat ja peili)
 • peilien pyyhintä
 • roskien vienti

Lisätyöt asiakkaan toiveen mukaan.

Siivousvälineet:
 • Käytetään asiakkaan omia välineitä ja aineita
 • Siistijä tuo mukanaan välineet ja aineet
 • Tarvittavat välineet: ______________________________________________
  _______________________________________________________________

PALVELUN AJANKOHTA, TYÖAIKA (sis.matkat) JA TEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ:
(työaika kartoitetaan ensimmäisen siivouksen jälkeen)

PALVELUN HINTA 37€/h, hinnasto liitteenä, muu maksaja:

Tällä sopimuksella sitoudumme tuottamaan sovitut palvelut. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, toinen palveluntuottajalle ja toinen asiakkaalle

Allekirjoitukset:

Valkeakoski / ______

Asiakas:___________________________
Hoitotiimi Helmen edustaja:________________________

LIITE 5 Vaitiolovelvollisuuslomake

VAITIOLOVELVOLLISUUSSITOUMUS

Sitoudun siihen, että Hoitotiimi Helmi Oy:n palveluksessa tai harjoittelijana ollessani ja sen tehtäviä suorittaessani tai sen tiloissa työskennellessäni en saa luvatta ilmaista mitä olen asemani, tehtäväni tai työni vuoksi saanut tietää toisen terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Lisäksi sitoudun olemaan väärinkäyttämättä tehtävieni vuoksi saamiani ei-julkisia ja salassa pidettäviä tietoja ja jättämättä niitä sivullisten nähtäville tai muuten helposti saataville.

Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty laki, jota tullaan noudattamaan tätä sitoumusta rikottaessa.

Olen perehtynyt minulle esitettyihin, tällä hetkellä voimassaoleviin laissa säädettyihin vaitiolovelvollisuussäännöksiin.

Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä kuvatun vaitiolovelvollisuuteni ja sitoudun mainittuja velvollisuuksia noudattamaan.

Valkeakoskella

_______________
Päiväys

________________________________
Allekirjoitus

________________________________
Nimen selvennys

________________________________
Allekirjoitus / Hoitotiimi Helmi Oy

________________________________
Nimen selvennys

LIITE 6 Perehdytyskaavake ja tervetuloa Helmeksi -työntekijälle

Hoitotiimi Helmi perehdytys
Käytännöt:
 • työaika, tauot
 • ruokailu, sosiaaliset tilat
 • yrityksen pelisäännöt
 • työvaatetus, suojavaatetus
 • menettely tapaturman sattuessa
 • lähimmät työtoverit
 • esimies ja työnjohtajat
 • tutustuminen toimitiloihin
 • kulkureitit
 • muuta, mitä? _____________________________________________________
Hoitotiimi Helmen yleisesittely
 • tuotteet/palvelut
 • asiakkaat
 • organisaatio
 • yrityksen toimintatavat
 • perehdyttämisaineistoon tutustuttaminen
 • muuta, mitä? _____________________________________________________
Hoitotiimi Helmen työympäristö
 • työvälineet
 • työturvallisuusohjeet
 • paloturvallisuus
 • ensiapu
 • siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
 • muuta, mitä? _____________________________________________________

Perehdyttäminen on suoritettu

Päiväys: ___________________________

Perehdyttäjä: _______________________________________________

Työntekijän allekirjoitus:_______________________________________________

Tervetuloa helmeksi!

Työsuhteessa ja asiakaspalvelussa noudatettavat ohjeet

Olet sydämellisesti tervetullut iloiseen joukkoomme =)! Olemme iloinen työyhteisö, jossa toivomme avointa kommunikointia ja luottamusta toinen toisiimme. Muista, että voit huoletta kysyä neuvoa ja jakaa mielipiteitäsi kenelle tahansa meistä. Mikään kysymys ei ole turha! Kun tarvitset neuvoa, soita puh 040 7049369 , jos tämä numero ei vastaa soita PIALLE 040 9684340.

 • Helmi tarjoaa kokonaisvaltaista ja sydämellistä kotihoitoa. Jokaisella asiakkaalla on palvelusopimus, joka määrää, milloin asiakkaalla käydään, mitä tehtäviä käynnillä tehdään ja missä ajassa. Nämä ajat ovat tärkeitä noudattaa, sillä asiakas on sitoutunut ostamaan meiltä vain sovitun ajan. Liian suurista laskuista tulee helposti sanomista.
 • Käyntiin kuuluu matka asiakkaalle, käynti ja kirjaus. Laskutus tapahtuu tämän kuluneen ajan mukaan. Pidempi käyntiaika /Lisäkäynnit kuuluvat asiaan, jos asiakkaan hoito/kunto sitä vaatii.
 • Ennen käynneille lähtöä, käy läpi kaikki päivän käynnit ja tarvitsemasi tarvikkeet (avaimet, dosetit, lääkkeet, suihkutustarvikkeet, siivousvälineet). Ota mukaan puhelin, jossa on työkavereiden ja muiden tahojen numeroita.
 • Asiakaskäynti alkaa, kun lähdet asiakkaalle (esim toimistolta tai toiselta asiakkaalta) ja päättyy kun suljet oven perässäsi. Myös kirjaus kuuluu käynnin sisältöön. Joka kerta kun menet ensimmäistä kertaa asiakkaalle → Kättele ja esittele itsesi reippaasti!
 • Tärkeintä on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Tämä työ vaatii asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista ja kohtaamista. Palvelemme asiakkaita kokonaisvaltaisesti. Mikään asiakkaan luona ilmenevä avuntarve tai ongelma ei kuulu jollekin toiselle. Ota vastuu vaikka tehtäväsi olisikin joku muu. (Esim yllättävä siivo wc:ssä tai muualla asunnossa, tyhjä jääkaappi tai yllättävä uusi oire/sekavuus.) Älä ummista silmiäsi! Jos et itse voi auttaa; Selvitä miten tai kuka voisi. Jos et osaa vastata asiakkaan kysymyksiin, lupaa ottaa selvää! En tiedä- vastaus hämmentää asiakkaita kovasti. Kaikki asiat ovat selvitettävissä! Palaa asiaan sopimuksen mukaan, jos et saa heti selvyyttä.
 • Asiakkaalla ollessa pidä silmät ja korvat auki! Kuuntele ja keskustele. Huomio tilanne kokonaisvaltaisesti. (muutokset terveydessä, mieliala, muisti, kodin askareet ja mahdolliset uudet tarpeet ym). Oli työtehtäväsi mikä tahansa. Kysy herkästi neuvoa , jos aistit jotain poikkeavaa tai et ole varma asioista..
 • Pidä huoli myös asiakkaan turvallisuudesta. Eliminoi vaarat! Huomio kotona esim. kaatumisen tai liukastumisen mahdollisuus, paloturvallisuus, lääketurvallisuus, eksyminen.
 • Haluamme tarjota sydämellistä palvelua, siksi odotamme/vaadimme henkilökunnalta kunnioittavaa, sydämellistä ja empaattista asiakkaiden kohtelua aina ja poikkeuksetta!!. Ystävällinen ja iloinen asenne on tärkeä osa hoitoa!
 • Jos koet väsymystä, huonoa oloa tai mieltä, kerro se suoraan esim esimiehelle/työkaverille, voimme auttaa sinua! Asiakkaalle ei tälläisiä tunteita voi näyttää tai osoittaa missään tilanteessa. Asiakkaat ja omaiset antavat herkästi palautetta hoitajan käytöksestä. Ole siis valpas
 • Ole rauhallinen, vaikka tiedostat ajan kulun. Älä vilkuile kelloa, keskity asiakkaaseen. Jos aikataulu pettää, älä hätäänny, äläkä ikinä näytä kiirettä asiakkaalle!! Käynnin jälkeen, tai vaikka jossakin sopivassa välissä, voit soittaa muilta apua. Et ole yksin! Älä koskaan sano asiakkaalle, että on kiire tai pitää lähteä toiselle asiakkaalle.
 • Pistä puhelin/puhelimet ehdottomasti äänettömälle! Soiva puhelin ja vielä siihen vastaaminen ei ole hyvää palvelua. Älä siis vastaa puhelimeen käynnin aikana!
 • Jos olet siivoamassa →  ole äärimmäisen huolellinen! Huomio myös huonekalujen/tavaroiden alustat! Siivous on tarkkaa puuhaa ja asiakkaat/omaiset odottavat hyvää jälkeä. Käy siivottava kohde vielä tarkaan läpi ennen lähtöä! Muistitko kaikki sovitut työt? Sängyn, sohvan alusen? Asiakkaat ja omaiset tarkistavat työn tuloksia. Valituksia tulee todella helposti.
 • Kirjoita päivän työtunnit ja mahdolliset kilometrit niille tarkoitettuun kaavakkeeseen päivän päätteeksi. Saat nämä kaavakkeet toimistosta. Säilytä tämä kaavake niille varatussa kansioissa. Tämä kaavake lähetään jokaisen kuun vaihteessa palkkatoimistoon. Toimiston pöydällä on kuori, johon tämä kaavake ja myös merkityt kilometrit laitetaan henkilökohtaisesti jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä. Kuoressa lukee PALKKATOIMISTO.
 • Käytä aina talon autoa, kun se on vapaa.
 • Jos olet illan viimeinen työntekijä, lukitse kaikki tarvikekaapit, avainkaappi ja laita avaimet sovittuun piilopaikkaan.
 • KUN LÄHDET ILTAVUOROSTA VIIMEISENÄ: Tarkista, että ovi menee lukkoon.

Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa sinua toimimaan yrityksemme arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tuemme sinua sataprosenttisesti. Voit aina kysyä neuvoa ja pyytää apua =)

Olen lukenut ymmärtäen tämän asiakirjan ja sitoudun noudattamaan näitä ohjeita poikkeuksetta työskennellessäni Hoitotiimi Helmi Oyn palveluksessa.

Valkeakoskella __/ __ _____
Työntekijän Allekirjoitus:_____________________________

LIITE 7 Lääkehuolto

Lääkkeiden säilytys
 • Säilytämme lääkkeet lain vaatimalla tavalla.
 • Ilmoitus lääkkeistä asiakkaan papereihin. Valmis lappu löytyy lääkekaapista
 • Lääkepussit ja -laatikot on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa: ei irtonaisia lääkkeitä pussin pohjalla, samaa lääkettä ollessa useita pakkauksia, avataan aina yksi kerrallaan, lääkelaatikot suljetaan huolellisesti.
 • Huolehdi dosettien puhtaudesta säännöllisesti. Pese dosetit käsin, koska rasiaosa ei kestä astianpesukonetta.
 • Huolehdi, että asiakkaan dosetti on selkeästi nimetty
 • Vanhentuneet lääkkeet toimitetaan asiakkaalta apteekkiin hävitykseen
 • Kuljeta asiakkaan lääkkeitä siihen tarkoitetulla kangaskassilla. Pusseja löytyy lääkekaapista. Tärkeää tietosuojan takaamiseksi.
 • Toimita kylmäsäilytettävät lääkkeet viipymättä asiakkaallen ja apteekista toimiston jääkaappiin.
 • Älä jätä lääkepusseja autossa aurinkoon.
Lääkehoidon toteuttaminen
Lääkelistat:
 • Jokaisen asiakkaan ajantasalla oleva lääkelista on asiakkaan papereissa. Omahoitajan velvollisuus on huolehtia, että tämä toteutuu.
 • Jos listaan tulee muutoksia, ne on toteuttettava viipymättä.
 • Kirjoita koko lääkkeen nimi ja vahvuus sekä vrk-annos selkeästi, ettei jää mitään tulkinnanvaraa annostuksessa
 • jos lääkemuutoksia tulee puhelimitse, merkkaa ilmoittaja sekä lääkemuutos asiakkaan kirjausvihkoon myös
 • lääkelista säilytetään asiakkaan papereissa omassa muovitaskussa
Lääkkeiden jakaminen dosettiin

 • desinfio kätesi/käytä hanskoja
 • käytä jaossa lusikkaa/pinsettejä – huolehdi myös niiden puhtaudesta sekä hanskoja
 • kerää kaikki lääkelistassa olevat lääkepurkit pöydällä, jätä tarpeettomat pussukkaan
 • jaa lääkkeet listan mukaan järjestyksessä, näin ei mikään jää huomioimatta.
 • Lue huolellisesti nimi, vahvuus ja annostus!
 • Kun olet lääkkeen jakanut, laita purkki pussukkaan. Kun kaikki lääkkeet on jaettu, pöydällä ei ole enää purkkeja!
 • TARKISTA AINA VAHVUUS tarkasti! Asiakkaalla saattaa olla samaa lääkettä eri vahvuuksilla.
 • Jos joku lääke pitää puolittaa, varmista, että näin voi tehdä – kaikille lääkkeille ei näin voi tehdä. Jos olet epävarma, soita apteekin farmaseutille ja varmista. Puh. 020-7789047
 • Pyri tekemään lääkejako rauhallisessa paikassa. Toimistolla etsi rauhallinen paikka – Asiakkaalla ole erityisen tarkka, jos joudut keskustelemaan samalla asiakkaan kanssa
 • Kun lääkkeet on jaettu, TARKISTETAAN NE AINA!!! tarkista lääkelistalta,
  • 1. montako kappaletta lääkkeitä menee aamulla, päivällä, illalla, yöllä.
  • 2. laske dosetissa olevat lääkkeet ko päivän ja ajankohdan kohdalta.
 • Tarvittaessa tee korjaukset! Kts.mallilääkelista alhaalla!
 • Huolehdi dosettien siisteydestä ja puhtaudesta myös kotona. Pese dosetti ainakin kerran kuukaudessa.
 • Jos epäilet joidenkin lääkkeiden sopivuutta toisilleen tai asiakkaalle, tarkista aina asia apteekista,numero yllä. Älä luota sokeasti lääkäriin.
 • Muista tehdä Marevan-lisäykset ohjeen mukaan, kts.marevan-ohjeet
 • Tarkista lääkkeiden riittävyys seuraavalle kerralle. Jos lääkkeitä tarvitaan ensi kerralle,täytä asiakkaalle lääketilauslappu apteekkiin ja jätä se toimistolla lääketilaus laatikkoon, joka sijaitsee lääkekaapissa. Laatikko lähtee apteekkiin ti ja pe klo 13.30.
 • Toimita itse kiireelliset tilaukset. Eli samana päivänä haettavat.
*e-reseptit on kaikilla asiakkailla käytössä. Lääkepurkin etiketistä näet jäljellä olevan määrän – uusituta reseptit ajoissa. Apteekki ei tee tätä automaattisesti.

LUE OPINNÄYTETYÖNÄ TEHTY HELMEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA!!!

Marevan lääkehoidon toteuttaminen ja jako dosettiin
 • Jokaisella Marevan-lääkettä saavalla asiakkaalla on tästä tieto lääkelistassa.
 • Jokaisella on oma Marevan-kortti, jossa lukee sisäsivuilla, vasemmassa yläkulmassa lääkkeen vahvuus. Sininen Marevan on 3mg ja punainen Marevan on 5mg.
 • Marevan-kortissa on jokaiselle viikonpäivälle oma annoksensa. Sairaanhoitaja huolehtii näiden annosten merkitsemisestä ja ajantasalla olemisesta.
 • Kortissa lukee milloin annos on astunut voimaan ja milloin on kontrollin aika
 • Marevan-lääkityksen annokset määrittelee lääkäri/sairaanhoitaja INR-verinäytteen avulla.
 • Yleisesti INR- arvo pitää olla välillä 2-3. Lukema löytyy Marevan kortista.
  • Jos arvo on alle 2 veri on liian vahvaa, Marevan annoksia pitää lisätä
  • Jos arvo yli 3 veri liian juoksevaa, Marevan annostus pitää pienentää.
  • Jos arvo esim yli 6 ota yhteys päivystykseen Konakion lääkitystä varten. (laskee nopeasti INR- arvon lisäämällä veren hyytymistä)
 • Jaa Marevan aina dosetin KOLMANTEEN LUUKKUUN. Älä aamuun, ellei asiakkaan kanssa olla erikseen tästä sovittu. Muuten tuottaa hankaluuksia kontrollipäivinä.
 • JAA AINA KOKO VIIKKO! VAIKKA OLISIKIN KONTROLLIPÄIVÄ. Annokset käydään muuttamassa, jos kontrollinäyte niin vaatii
 • Inr-kokeen ottanut sairaanhoitaja selvittää näytteen tuloksen ja seuraavan annostuksen lääkäriltä, jos tulos ei ole viitealueella.
 • Annostus ja tulos ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse tai käydään merkitsemässä kotona korttiin ja muuttamassa dosettiin. Tämä sovitaan hoitosuunnitelman teon yhteydessä.
 • Ilmoita voimassaoleva annos aina terveyskeskukseen, eli pidä kortti lähelläsi, jos soittelet vastauksia.
 • Merkitse kontrolliverikoe suoraan kalenteriin ja myös korttiin!

MAREVAN-LÄÄKITYKSEN KANSSA EI SAA JAKAA MUITA SÄRKYLÄÄKKEITÄ KUIN PARASETAMOLIA, ELLEI LÄÄKÄRI TOISIN MÄÄRÄÄ! TARKISTA!

MYÖSKÄÄN SIENILÄÄKKEET EIVÄT SOVI MAREVANIN KANSSA.

Marevan-hoidosta laajempaa tietoa toimistolla.

Virtsanäytteiden ottaminen asiakkaalta
 • Virtsanäyte kannattaa ottaa herkästi. Virtsateiden infektiot yleisiä, varsinkin jos katetri tai cystofix. Oireet usein piileviä. Yleensä sekavuutta, kaatuilua, huimausta, tarvetta käydä wc:ssä useasti.
 • Kun tarve näytteestä ilmenee  →  Soita terveyskeskuksen päivystykseen hoitajille ja pyydä lähete.  →  jos yleistilan lasku, kuume ja selkäkipua, pyydä myös crp ja pyydä tarv. sairaanhoitajaa hakemaan näyte
 • Toimita asiakkaalle virtsanäytepurkki ja putkilo, sekä nimitarrat. Toimiston tarvikekaapista löytyy
 • Ohjaa asiakas näytteen ottoon. OHJE LÖYTYY TARVIKELAATIKOSTA purkkien vierestä.
 • Pyydä asiakasta säilyttämään näytettä jääkaapissa.
 • Aamuvirtsa on paras näyte. Merkitse näytteen haku seuraavalle päivälle, mieluiten aamuun.
 • Hae näyte ja varmista, että putkista löytyy asiakkaan hetu, nimi, päivämäärä ja ottokellon aika sekä rakkoaika.
 • Toimita näyte labraan, siellä tarkistetaan tiedot ja lähete
 • Huolehdi tuloksen selvittämisestä ja lääkityksen aloittamisesta.
 • Seulonnan tulos tulee jo samana päivänä. Viljely kestää 2-3 päivää. Pyydä ohjeita tk-aluevastaanoton hoitajilta tarvittaessa lääkityksen saamiseksi.
 • Näytteen ottanut henkilö on vastuussa jatkohoidosta. Jos hänellä on vapaa päivä, hän itse delegoi tehtävän jollekin toiselle ja merkitsee kalenteriin.